Nové podání   Stav podání   Úvodní strana


Co vše systém nabízí: Možnost podání elektronickou cestou.

Možnost získání informace o stavu Vašeho podání.

Požadavky na elektronická podání


Prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat jakékoliv podání nebo dotaz.

Elektronické podání na technickém nosiči dat (CD, DVD) můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, a to v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hodin a v úterý, čtvrtek nebo pátek od 7:00 do 14:00 hodin. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu posta@pardubickykraj.cz.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (tj. uznávaný elektronický podpis, viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx). Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Pokud je přílohou elektronického podání soubor, Krajský úřad Pardubického kraje akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC a *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS a *.XLSX (dokument MS Excel).

Jednou zprávou zasílejte podání pouze v jedné věci.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd.

Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost elektronického podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. přítomnost viru, nečitelnost).

Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, který tvoří přílohu e-mailu a který je podepsaný uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance podatelny.

Bude-li na základě podání vedeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a má-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, veškeré dokumenty vzniklé v tomto řízení budou doručovány do jeho datové schránky (nedoručuje-li se na místě nebo veřejnou vyhláškou). Nemá-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, na elektronickou adresu (e-mail) se bude doručovat jen v případě výlučné žádosti adresáta.

Vaše podání přijímají

Šárka Květonová, Miroslava Robovská, Blanka Petružálková, Martina Biňovcová a Blanka Horáčková z oddělení spisové služby.

© GORDIC spol. s r. o. 1993-2022